Prohlášení o zpracování osobních údajů

Úvod

Ministerstvo průmyslu a obchodu, jakožto správce osobních údajů, si tímto dovoluje informovat subjekty údajů, se kterými přichází do styku o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů subjektů údajů v rámci informační kampaně k Operačnímu programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost.

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Jako správce osobních údajů na základě povinnosti dané zvláštními zákony při zpracování osobních údajů dbáme práva na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů.

 

1. Proč zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem poskytování informací a zasílání novinek k projektu Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost prostřednictvím marketingových a remarketigových nástrojů (např. PPC reklamy, sociální sítě a e-mailing a jiné). 

2. Z jakého právního důvodu (důvodů) zpracováváme vaše osobní údaje?

Osobní údaje budeme zpracovávat v rámci informační kampaně na základě oprávněného zájmu správce.

3. Která data shromažďujeme a dále zpracováváme?

Identifikační údaje - Vaše jméno a příjmení.

Kontaktní údaje - Vaše elektronická adresa.

Obrazové a zvukové údaje - fotografie, videozáznamy a zvukové záznamy.

4. Jak dlouho uchováváme vaše data?

Tyto údaje budeme zpracovávat po dobu 7 let, tj. doba trvání operačního programu.

5. Jak chráníme vaše data?

Osobní údaje získané od respondentů jsou zpracovávány a uchovávány v rámci bezpečné sítě a uložiště MPO.

6. Kdo má přístup k vašim osobním údajům a komu jsou poskytovány?

Přístup k Vašim osobním údajům má pouze správce a jím určené odbory.

V ojedinělých případech Vaše osobní údaje budou předány jinému subjektu, který dodává outsourcingové služby pro Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

7. Předáváme Vaše osobní údaje jiným správcům nebo zpracovatelům?

V rámci využívání některých marketingových služeb (zobrazování reklamních bannerů) využíváme sociální sítě, jde konkrétně o Facebook a Linkedln, obě organizace vystupují tak v roli zpracovatele osobních údajů. Při využívání jejich služeb dochází ke zpracování osobních údajů pouze v řádu dnů (30 dnů) a pak jsou automaticky vymazány, k předávání třetím stranám nedochází. Také jsou zpracovány pomocí emailingových platforem (např.ecomail) pro pravidelnou rozesílku informací o operačním programu.

8. Jaká jsou Vaše práva a jak je můžete uplatnit?

Vaše práva můžete uplatnit prostřednictvím formuláře a postupu uvedeného na https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/ministerstvo/ochrana-osobnich-udaju/prohlaseni-o-zpracovani-osobnich-udaju-na-ministerstvu-prumyslu-a-obchodu--237325/.

9. Kontaktní informace

Na správce je možné se obrátit na adrese Na Františku 1039/32, 110 15 Praha, Staré město, IČ: 47609109, nebo využít moderních komunikačních nástrojů: email: posta@mpo.cz, nebo datovou schránkou: ID bxtaaw4

Dozorový orgán

Máte právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na dozorový orgán, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Sídlo: pplk.. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel. č.: +420 234 665 111

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)

Žádost na uplatnění práv Subjektu údajů je možné podat výše uvedeným způsobem nebo můžete přímo kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO):

Jméno: Mgr. Jarmila Marta Šmardová

E-mail: poverenec@mpo.cz

Tel.: 224 851 111